REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIT AND JUMP

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego FIT AND JUMP, dostępnego pod adresem www.fitandjump.pl

 2. Sklep Internetowy jest prowadzony przez Katarzynę Kucińską i Bartłomieja Popielas, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Spin Kucińska, Popielas Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, ul. Pomorska 40.

NIP: 725-234-17-21

Tel. kom. 668-342-822

adres email: [email protected]

 1. Niniejszy Regulamin udostępnia się nieodpłatnie Klientowi za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego FIT AND JUMP przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także umożliwia się pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 2. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.

 3. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 4. Klienci posiadają dostęp do Towarów i Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego FIT AND JUMP niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

 5. Ceny Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy są wyrażone w złotówkach (PLN) i zawierają wszystkie inne składniki w tym podatek VAT, cła i tpd.


II. SŁOWNIK POJĘĆ

 

 1. INFORMACJA HANDLOWA – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy związanych z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością gospodarczą.

 2. KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia (przy czym w przypadku nie ukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego) osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego FIT AND JUMP (w tym również Konsumenta);

 3. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 4. PRODUKT – rzecz ruchoma lub usługa, której dotyczy umowa sprzedaży;

 5. PRZEWOŹNIK - kurier, Poczta Polska S.A. lub inna firma współpracująca ze Sklepem Internetowym FIT AND JUMP w celu realizowania umowy zawartej z Klientem poprzez doręczanie przesyłek;

 6. REGULAMIN – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 7. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego FIT AND JUMP;

 8. KONTO KLIENTA - indywidualne konto Użytkownika utworzone po Rejestracji w Serwisie, za pomocą którego Zamawiający składa Zamówienia lub korzysta z innych funkcjonalności strony. 

 9. SKLEP INTERNETOWY FIT AND JUMP– serwis internetowy dostępny pod adresem www.fitandjump.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie na oferowane przez Sklep Internetowy FIT AND JUMP Produkty;

 10. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2000 r. Nr 73 poz. 852 z późn. zm.).

 11. USŁUGODAWCA/ WŁAŚCICIEL SERWISU – Katarzyna Kucińska i Bartłomiej Popielas - przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Spin Kucińska, Popielas Spółka Jawna z siedzibą w: Pomorska 40, 91-408 Łódź, NIP 725-234-17-21.

 12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną); do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania informacji o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta;

 13. USŁUGA – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.fitandjump.pl:

 14. WADA NIEISTOTNA – wada Produktu nie mająca wpływu na jego działanie lub użyteczność;

 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego FIT AND JUMP, określające rodzaj i liczbę Produktu traktowane przez Usługodawcę jako oferta;

 16. KOSZYK - elektroniczny formularz udostępniony przez Właściciela serwisu w Serwisie, za pomocą którego Zamawiający wskazuje Dzieło lub Dzieła będące przedmiotem Zamówienia oraz wybiera sposób realizacji Zamówienia poprzez określenie sposobu dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego oraz formę Płatności. 

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługę umożliwiającą Klientom składanie Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego FIT AND JUMP i zawierania umów sprzedaży Produktów na odległość oraz udzielania Informacji Handlowych w zakresie Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym FIT AND JUMP

 2. Usługodawca świadczy także usługę przesyłania Informacji Handlowej do Klientów, którzy wyrazili na to odrębną zgodę podczas dokonywania Rejestracji lub w inny jednoznaczny sposób.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są dla Klienta następujące:

1) połączenie z siecią Internet – minimalna prędkość przesyłu danych 512kbps,

2) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) Google Chrome,

3) system antywirusowy.

 1. Minimalne wymagania konfiguracyjne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są dla Klienta następujące:

1) połączenie z siecią Internet,

2) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 5.5; Firefox 1.0; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 2. ‘Cookies i javascript muszą być włączone, a zalecana rozdzielczość ekranu wynosi 1024x768.

 1. Klient zobowiązany jest przy dokonaniu Rejestracji w Systemie Teleinformatycznym lub podczas procesu zakupowego nie wymagającego Rejestracji prowadzonym przez Sklep Internetowy FIT AND JUMP podać wszelkie dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy, a w szczególności:

1) nazwę / nazwisko i imię Klienta,

2) NIP / PESEL,

3) adres siedziby / adres zameldowania,

4) adres do korespondencji,

5) adres dostawy zamówionych przez Klienta towarów,

6) adresy elektroniczne,

7) telefon kontaktowy;

 1. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną po dokonaniu przez Klienta Rejestracji w Systemie Teleinformatycznym prowadzonym przez Sklep Internetowy FIT AND JUMP, Klientowi przekazane zostaną:

a) login,

b) hasło.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych należącego do niego systemu teleinformatycznego, co może spowodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Klientowi korzystania z usług. Usługodawca będzie każdorazowo publikować na stronie internetowej Sklepu Internetowego FIT AND JUMP informację na temat przewidywanego terminu prac oraz okresu ich trwania.

 2. Klient korzystając z usług Sklepu Internetowego FIT AND JUMP i podając adres mailowy może wyrazić zgodę na przesyłanie Informacji Handlowej na podany adres email. Klient w każdej chwili może poinformować Sklep Internetowy o rezygnacji z otrzymywania Informacji Handlowej, co spowoduje zaprzestanie wysyłania tego typu informacji na wskazany wcześniej przez Klienta adres mailowy.

 

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

                   a) Klient może złożyć Zamówienie:

- za pośrednictwem koszyka zakupowego Sklepu Internetowego FIT AND JUMP;

- za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres [email protected]

b) Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

c) Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie prześle Klientowi email potwierdzający otrzymanie Zamówienia. Wiadomość potwierdzająca otrzymanie Zamówienia nie stanowi oświadczenia     o przyjęciu oferty przez Usługodawcę.

d) Po weryfikacji złożonego Zamówienia i danych Klienta Usługodawca prześle Klientowi wiadomość o przyjęciu lub nie przyjęciu złożonej przez Klienta oferty.

e) W przypadku niedostępności zamówionego Produktu Klient może anulować złożone Zamówienie.

f) W przypadku wybrania przez Klienta formy zapłaty przelewem warunkiem zrealizowania Zamówienia przez Usługodawcę jest przesłanie zapłaty za zamówiony Towar przez Klienta wraz z kosztami przesyłki na konto Usługodawcy (pkt. II a Regulaminu).

g) W przypadku dokonywania zakupów przez Klienta za pobraniem warunkiem realizacji Zamówienia jest złożenie prawidłowego Zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

       h) Koszty transportu zamówionego Produktu ponosi Klient.

       i) Ceny przesyłek kurierskich obowiązują tylko na terenie Polski. W przypadku wysyłki zagranicznej skontaktuj się z nami mailowo [email protected].

 

II. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Klient może dokonać płatności:

- gotówką w siedzibie firmy Usługodawcy,

- przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy o nr 75 1050 1461 1000 0090 8354 5922 prowadzony przez Bank ING Bank Śląski,

- za pobraniem.

2. Klient obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia Zamówienia, jeżeli płatność jest realizowana przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

3. W celu weryfikacji danych podanych w formularzu zamówienia zaleca się, aby użytkownik dokonał przelewu, o którym mowa wyżej, z rachunku bankowego, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem. W       innym wypadku, w tytule przelewu powinny znajdować się dane Użytkownika lub  numer zamówienia.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni od daty przyjęcia Zamówienia Usługodawca ma prawo anulować Zamówienie w całości.

 

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

a. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji złożonego Zamówienia w terminie 30 dni:

- w przypadku dokonania zakupu w formie za pobraniem – od dnia złożenia Zamówienia,

- w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy – od dnia zaksięgowania całej kwoty należnej za złożone Zamówienie wraz z kosztami przesyłki na rachunku bankowym Usługodawcy.

b. W przypadku Zamówienia z dostawą na adres wskazany przez Zamawiającego, Zamawiający powinien podać adres do dostawy lub wybrać jeden z adresów dostawy zapisanych na swoim Koncie.

c. Odbiór zamówionego Towaru może nastąpić osobiście w siedzibie firmy Usługodawcy lub za pośrednictwem Przewoźnika. Sposób dostawy jest wybierany przez Klienta w chwili składania Zamówienia.

 

VI. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 

 1. Odstąpienie od umowy – dotyczy tylko Konsumentów, więc stosuje się do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą. 

 2. Zwracany produkt musi być odesłany w stanie niezmienionym tj. w oryginalnym opakowaniu, nie noszący śladów użytkowania. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 Nr 827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie rzeczy przez Konsumenta zgodnie z art. 27 w/w ustawy. Dla wypełnienia tego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu na adres wskazany przez Usługodawcę.

b) Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć w formie pisemnej.

c) W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak iż w terminie 14 dni od dokonania odstąpienia przez Konsumenta.

d) W ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki sprawdzimy stan zwróconego towaru( czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje sie w oryginalnym opakowaniu i nie nosi śladów użytkowania). Jeżeli nie będziemy mieli zastrzeżeń, to na podanego maila przekażemy informację o pozytywnym rozpatrzeiu zwrotu.

d) Wady rzeczy sprzedanej:

1)W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczy sprzedanej z umową Konsument może żądać:

 • Naprawy Towaru albo wymiany Towaru na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo naprawa była już dokonywana,

 • Obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy, jeżeli żądania z punktu powyżej a nie mogą być spełnione przez Usługodawcę.

e) Usługodawca ustosunkowuje się do żądania naprawy Towaru lub żądania wymiany Towaru w terminie 14 dni.

f) Konsument nie może od umowy odstąpić, jeżeli niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

 1. Nieprzydatność produktu powstała w skutek nieprawidłowości w jego zamontowaniu i uruchomieniu nie stanowi niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w rozumieniu art. 6 ust. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 2. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

 3. Do uprawnień przedsiębiorcy z wiązanych z zawarciem umowy sprzedaży stosuje się uregulowania zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Klient ma prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną.

 2. Celem przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego należy wskazać z jakich uprawnień Klient korzysta:

a) Odstąpienie od umowy zgodnie z Regulaminem Zwrotu Towaru,

b) Wady Towaru zgodnie z Regulaminem Reklamacji,

c) Gwarancja, jeżeli została udzielona przez Usługodawcę.

3. W przypadku przedsiębiorców - Rękojmia zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Podstawę dochodzonego roszczenia należy wskazać w formularzu reklamacyjnym/odstąpienia/(link).

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

- oznaczenie Klienta z podaniem: jego nazwy / nazwiska i imienia, adresu siedziby / miejsca zamieszkania,

- identyfikującego go adresu elektronicznego,

- dokładny opis występującego problemu będącego podstawą reklamacji,

- datę wystąpienia problemu,

- numer telefonu kontaktowego.

 1. Formularz reklamacyjny/odstąpienia jest przesyłany wraz z zakupionym towarem lub wydawany przy odbiorze osobistym zakupionego Towaru. Formularz jest również dostępny na stronie www.fitandjump.pl w zakładce Reklamacje (link).

 2. Do formularza reklamacji/odstąpienia należy dołączyć dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub wystawioną fakturę VAT).

 3. Reklamacje wraz z dowodem zakupu towaru należy składać pisemnie na adres [email protected]

 4. Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Usługodawca dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości w działaniu Sklepu Internetowego FIT AND JUMP

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną wynikających z błędnej rejestracji dokonanej przez Klienta.

 3. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Klienta.

 4. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych przez osoby nieuprawnione, dlatego również Klient zobowiązany jest stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.


IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe Klientów są gromadzone wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia przez Usługodawcę.

 2. Po zakończeniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych Klientów z wyjątkiem tych danych, które są niezbędne Usługodawcy do:

a) rozliczenia świadczonej usługi,

b) dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

c) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę,

d) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,

e) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

 1. Klient ma w każdym czasie możliwość wglądu do udostępnionych przez niego danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego Informacji Handlowych. W Każdej chwili Klient może zwrócić się do Usługodawcy o zaprzestanie przesyłania Informacji Handlowej na udostępniony adres mailowy Klienta.

 

X. PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Usługodawca oświadcza, że zdjęcia, opisy i inne informacje znajdujące się na jego stronie internetowej są jego własnością. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone i przysługują jedynie Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie i udostępnienie osobom trzecim jakichkolwiek treści znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego wymaga zgody Usługodawcy na piśmie pod rygorem nieważności, obejmuje to również treść Regulaminu.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe postanowienia zachowują swoją skuteczność.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie i obowiązują w stosunku do Zamówień złożonych po opublikowaniu takiej zmiany na stronie Serwisu.
 3. W stosunku do wszelkich umów i sporów zawartych i powstałych na gruncie Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin może być zmieniony w razie zmiany przedmiotu działalności Serwisu lub zakresu usług świadczonych przez Właściciela serwisu,  zmiany danych Serwisu lub nowelizacji obowiązujących przepisów prawa. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu. Strony związane są treścią aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 5. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
 6. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich interpretacji stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkuje koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji;
 7. wydanie orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu;
 8. dodanie nowych kanałów sprzedaży online, prowadzonej przez Serwis (takich jak np. aplikacja mobilna)
 9. wprowadzenie w Serwisie działań promocyjnych lub wsparcia sprzedaży, skutkujących koniecznością dostosowania do nich Regulaminu;
 10. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
 11. usunięcie ewentualnych omyłek, błędów, niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
 12. zmiana w zakresie procedury Rejestracji, zawierania Umowy bądź procesu składania, modyfikowania lub anulowania Zamówień;
 13. zmiana funkcjonalności Serwisu, Konta Użytkownika, skutkująca koniecznością dostosowania Regulaminu do takiej zmiany;
 14. zmiana w zakresie nazw, adresów, linków (łączy) lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;
 15. konieczność aktualizacji wymogów technicznych lub standardów bezpieczeństwa wskazanych w Regulaminie;
 16. usprawnienie obsługi Użytkowników;
 17. zmiana w zakresie oferowanych metod realizacji (dostawy, odbioru) Zamówień lub form Płatności.
 18. Zmiany Regulaminu nie wpływające na prawa Użytkownika mogą zostać wprowadzone po uprzednim poinformowaniu Użytkownika za pomocą adresu email.
 19. Zmiany Regulaminu wpływające na ograniczenie praw Użytkownika wymagają ponownej akceptacji Regulaminu w Serwisie.
 20. Przeglądanie stron Serwisu, w tym zapoznawanie się z asortymentem Dzieł, możliwe jest dla każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności Rejestracji i posiadania  Konta